De brancheregeling Afvalbeheerbijdrage voor sierteeltverpakkingen is verlengd tot en met 2020. De regeling beperkt de lasten voor de sector tot een minimum. Door de VGB en Royal FloraHolland is in goed overleg met het Afvalfonds Verpakkingen een verdere vereenvoudiging afgesproken die geldt voor de hele sierteeltsector. De nieuwe regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2017. U kunt de vernieuwingen meenemen in uw aangifte over 2017.

Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen
Nederlandse bedrijven betalen via het Afvalfonds Verpakkingen een beheerbijdrage voor de verpakkingen die zij op de Nederlandse markt brengen. De specifieke kenmerken van de sierteeltsector, zoals het hoge exportpercentage, zijn vertaald in deze regeling. Hierdoor is de regeling sterk vereenvoudigd ten opzichte van de algemene regeling van het Afvalfonds.
 
De belangrijkste aanpassingen zijn:
• Verhoging kortingspercentage naar 80% (was 73%)
• Geen onderscheid meer tussen kwekers en handelsbedrijven
 
Met deze aanpassingen nemen de lasten en het aantal betalende bedrijven verder af. Ook sluit de regeling beter aan bij de praktijk en gelden automatisch de lagere bedrijfsverpakkingstarieven voor de deelnemende bedrijven. De ervaringen en de verpakkingsontwikkelingen tijdens de lopende periode zijn hiervoor de directe aanleiding. 

Deelname is eigen verantwoordelijkheid
Sierteeltbedrijven hebben voordeel bij de regeling als zij, zonder de regeling en de aftrek van 80%, meer dan 50.000 kg verpakkingen per jaar toevoegen en/of importeren. Deze bedrijven wordt aangeraden zich te melden voor deze regeling bij het Afvalfonds verpakkingen.
Het is uw eigen keuze om al dan niet gebruik te maken van deze collectieve regeling. Wilt u meedoen? Meldt u dan aan bij het Afvalfonds Verpakkingen en doe hier ook aangifte. Heeft u uw bedrijf al eerder aangemeld dan hoeft u dat niet opnieuw te doen.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de regeling voor bloemen en planten? Stuur dan een ingevulde verklaring bloemen- en plantensector naar het Afvalfonds Verpakkingen.
 
Meer weten?
Afvalbeheerbijdrage verpakkingen

Bij vragen kunt u contact opnemen met Manon Velthuis, telefoon 0297 380203 of mvelthuis@vgb.nl