De VGB zoekt en vormt netwerken om meer te bereiken en de kosten met meerdere partijen te dragen. Dit verruimt de mogelijkheden.
Nationale en internationale lobby komt alleen tot stand als de sector goed is georganiseerd. Uit onderzoek blijkt dat goed georganiseerde sectoren beter renderen. De overheid treedt steeds verder terug, de kennis en het initiatief moeten meer en meer van het bedrijfsleven komen.
De leden vertegenwoordigen € 3,5 miljard van de groothandelsomzet. De representativiteit van de VGB komt hierdoor uit op 65 procent. Hoe hoger de representativiteit wordt des te krachtiger is het collectieve belang uit te dragen
De VGB krijgt van kleine ondernemingen te horen dat soms te veel naar de grote geluisterd wordt en omgekeerd. Daarmee blijkt dat de VGB, zoals iedere brede brancheorganisatie, moet manoeuvreren tussen de belangen van alle leden. In het VGB bestuur zitten vertegenwoordigers van grote en kleine bedrijven. Hoewel er best wel eens een spanningsveld is, kijkt het bestuur naar een zo breed mogelijke belangenbehartiging. Via de Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft ieder lid de mogelijkheid het VGB beleid aan de orde te stellen. Het zal onmogelijk blijven om het voor ieder lid altijd volledig goed te doen. Echter het is de taak van de VGB om die dingen te doen die collectief beter kunnen dan dat individuele partijen het voor zichzelf kunnen doen.
Het bestuur van de VGB bestaat uit 12 leden waarvan 11 sierteeltondernemers. Het bestuur legt jaarlijks in de ALV verantwoording af aan de leden. Een door de ALV benoemde financiële commissie controleert het financieel beleid en de financiële stukken
Leden krijgen exclusief toegang tot de kennis en het netwerk van de VGB. Doordat collectieve financiering uit PT- en HBAG heffingen is weggevallen ontvangen niet leden / free riders geen informatie meer.
Leden krijgen exclusief toegang tot de kennis en het netwerk van de VGB. Doordat collectieve financiering uit PT- en HBAG heffingen is weggevallen ontvangen niet leden / free riders geen informatie meer.