Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten (Bpf GBP) en bestaat uit acht personen. Vier van hen zijn door de werkgevers benoemd. De andere vier zijn benoemd door die werknemersorganisaties die bij de CAO van de bedrijfstak Groothandel in Bloemen en Planten betrokken zijn. De voorzitter en de vice-voorzitter vormen samen het dagelijks bestuur van het fonds.
http://www.pensioenfondsgbp.nl
BIGt&u brengt verandering in Big Data voor de tuinbouw. Vanuit dit publiek-private partnerschap wordt een infrastructuur ingericht voor marktinformatie en toegang tot uiteenlopende databronnen. Het komend jaar gaat dit project data verzamelen en in kaart brengen vanuit social media en een uniforme interface aanbieden met standaard eigenschappen en kenmerken. Met als resultaat dat straks relevante data daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de hele sector.

Consortiumleden


http://bigtu.nl/
CLIENT Export is het Nederlandse systeem voor de aanvraag en afgifte van (electronische) exportcertificaten voor producten die Nederland verlaten en geëxporteerd worden naar landen buiten Europa, ook wel 'derde landen' genoemd. Het systeem is ontwikkeld door het Ministerie van Economische Zaken in samenwerking met de NVWA, het bedrijfsleven en de keuringsdiensten.

In het bestuur / de gebruikersraad van CLIENT Export zijn, namens de plantaardige sector Frugi Venta (groenten en fruit) en Plantum (uitgangsmateriaal) vertegenwoordigd. Via de sector Change Advisory Board (sCAB bloemen en planten) adviseert de groothandel bloemen en planten het bestuur over gewenste verbeteringen.

De VGB vult het voorzittersschap in en een 10-tal VGB leden zijn in de sCAB vertegenwoordigd. 

 
http://www.clientexport.nl
Floricode zorgt samen met en voor alle partijen in de sierteeltketen voor de registratie en codering van sierteeltproducten en het ontwikkelen, beheren en toepassen van standaardberichten. Het gebruik ervan helpt bedrijven om informatie gemakkelijker uit te wisselen. De afhandeling van orders, logistiek en administratie wordt eenvoudiger. Het resultaat is snelheid, efficiency en lagere kosten. De klant wordt beter bediend door een bloeiende sector.

De VGB is vertegenwoordigd in zowel de Adviesraad, de werkgroep Standaarden als de werkgroep Coderingen van Floricode.
Het beeldmateriaal wordt via de kortingsregelingen Vegekom aan leden voordeliger aangeboden. 

 
http://www.floricode.com

De stichting Greenport Holland International (GHI) is een onafhankelijke organisatie, ontstaan vanuit Greenport Holland. Het is ‘a horticultural partnership’ van het aangesloten Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. De missie van GHI is om met internationale, duurzame tuinbouwprojecten, de verdiencapaciteit van het Nederlandse tuinbouwcluster te vergroten.

De Nederlandse tuinbouwsector loopt voorop in de innovatie op intensivering van de tuinbouw (voedselzekerheid en –veiligheid), efficiëntie (meer met minder) en organisatie van de gekoelde supply chain (samenwerkende ketens). Voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen er daarom volop kansen in het buitenland om haar verdienmodel te vergroten. Door export van product, kennis en techniek, maar ook door het daadwerkelijk internationaal te produceren en lokaal aanwezig te zijn.

Greenport Holland International ondersteunt het Nederlandse bedrijfsleven om deze internationale stap te zetten in de verschillende landen. GHI is een ledenorganisatie. Samen met het aangesloten tuinbouw-bedrijfsleven zet zij de stap om in een aantal landen actief een netwerk te ontwikkelen en projecten aan te jagen. GHI fungeert hierbij als neutraal platform en coördinator namens de bedrijven en onderneemt activiteiten om markten te ontwikkelen en kennis- en overheidsprogramma’s te koppelen.

GHI richt zich voor haar leden actief met name op China, India, Rusland, Zuid-Afrika. Daarnaast houdt zij zicht op mogelijke nieuwe markten waarin zij toegevoegde waarde heeft voor het bedrijfsleven.


http://www.greenporthollandinternational.nl/
De economie wordt door het bedrijfsleven gemaakt en de overheid zorgt voor goede randvoorwaarden. In de gezamenlijke onderwerpen en soms ook belangen, vindt men elkaar. Om die reden functioneren beide 'kolommen' in het netwerk van Greenport Holland. Men zoekt elkaar actief op binnen dit netwerk: aan de onderhandelingstafel, maar ook op gezamenlijke informatiebijeenkomsten en congressen. Goed contact met overheden is belangrijk om de missie en doelen te laten slagen. Hiervoor is het Greenport Netwerk vijf jaar geleden ingericht. Binnen dit netwerk vindt structureel overleg plaats tussen ministeries, provincies, gemeenten en Greenport Holland.

In Nederland zijn vijf greenportclusters:
 
 Op een beperkt areaal zijn hier de sierteelt, de veredeling, vermeerdering, productie, de veiling en de handel geconcentreerd. Dat Schiphol praktisch in de achtertuin ligt, is natuurlijk logistiek gezien een groot voordeel. 

Greenport Boskoop heeft wereldwijd een bekende naam op het gebied van boom- en heesterteelt. Productie, handel en kennisinstellingen: het is hier allemaal bij elkaar te vinden. 


Greenport Duin en Bollenstreek is misschien wel de Greenport met de grootste internationale bekendheid door de toeristische aantrekkingskracht van de bollenvelden en de Keukenhof. De verschillende gebiedsfuncties, zoals wonen, werken en toerisme zijn hier met elkaar verbonden. 

Is een Greenport die sterk in opmars is. Het tweede tuinbouwgebied van Nederland, is vooral te danken aan de strategische ligging, vlakbij belangrijke afzetgebieden als Duitsland en Midden-Europa.

Greenport Westland/Oostland is het grootste internationale glastuinbouwcluster van Nederland. Alle wereldspelers op het gebied van productie, handel, kennis, innovatie en logistiek zijn hier geconcentreerd.Naast de vijf greenports zijn en nog een aantal grootschalige productiegebieden (satellietgebieden) die samen met de greenports Greenport Holland vormen.

De VGB vertegenwoordigt haar leden binnen besturen en commissies van Greenport Holland
http://www.greenportholland.com
De Dutch Horticultural Trade Board gaat verder onder de naam Holland Horti International.Met deze nieuwe naam en uitstraling, wil de sector haar ambitie en dynamiek beter weergeven. Holland Horti International staat dicht bij het bedrijfsleven. Zij acteert alleen pre-competitief en is stimulerend, faciliterend en coördinerend aan het bedrijfsleven. Zij is namens het verenigde bedrijfsleven gesprekspartner voor de (Nederlandse) overheden en buitenlandse stakeholders. Iedere ondernemer die internationaal actief is, of dat wil worden, kan meedoen.

Deelname aan deze nieuwe netwerkorganisatie stelt u als ondernemer in staat om in te spelen op de kansen die er internationaal zijn. Een goede informatievoorziening, marktinformatie, netwerkbijeenkomsten, toegang tot landentafels, handelsmissies en zorgen voor beleidsbeïnvloeding zijn zaken waar u direct van kunt profiteren in uw bedrijfsvoering. Meldt u zich daarom nu aan via info@greenportholland.com.
 


http://greenportholland.com/sites/greenportholland.com/files/files/Flyer%20Dutch%20Horticultural%20Trade%20Board.pdf

Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en staat onder toezicht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het KCB verricht uitsluitend publieke taken. De Kaderwet ZBO en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) zijn op het functioneren van het KCB van toepassing.

Het KCB is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020 (registratie nummer I070). In deze norm zijn eisen opgenomen die aan een inspectie-instelling worden gesteld. De accreditatie toont aan dat het KCB de inspecties uitvoert op een onpartijdige en onafhankelijke wijze en dat het KCB beschikt over de vereiste deskundigheid om de inspecties uit te voeren.

Het KCB is een stichting waarvan het bestuur bestaat uit leden die worden benoemd door de brancheorganisaties in de groenten- en fruitsector, de sierteeltsector en het Centraal Bureau voor Levensmiddelenhandel. De benoeming van de voorzitter van het bestuur is goedgekeurd door de minister van EZ.

De VGB is in het bestuur vertegenwoordigd. 


http://www.kcb.nl
MPS is een stichting die als doel heeft de tuinbouw, met name de sierteelt, in de samenleving, naar de overheid en in de markt op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een positieve internationale positionering te geven. Het Florimark certificaat, oorspronkelijk opgezet door VGB en HBAG, is bij MPS ondergebracht.

De VGB is bestuurlijk vertegenwoordigd.
http://www.my-mps.com/
Het doel van de Nederlandse Tuinbouwraad is om in binnen- en buitenland het imago van de Nederlandse tuinbouw te bevorderen, en de afzet van tuinbouwproducten te ondersteunen. De belangrijkste activiteit van de Nederlandse Tuinbouwraad om dit doel te bereiken is het organiseren van een wereldtuinbouwtentoonstelling: de Floriade. De Nederlandse Tuinbouwraad is initiatiefnemer van de Floriade én partner van de organiserende regio. In de Nederlandse Tuinbouwraad werken 12 tuinbouworganisaties, waaronder VGB, samen.

De Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt sinds 1960 één keer per 10 jaar in een Nederlandse plaats gehouden. In 2022 wordt de Floriade in Almere gehouden.

Floriade 2022
In een tien jaar durende samenwerking met de tuinbouwsector in de volle breedte, stadsbewoners, bestuurders en professionals van stedelijke regio’s wereldwijd wordt gebouwd aan een wereldpodium dat in alles een illustratie zal zijn van de Green City, en dat de basis legt voor een nieuwe, groene stadswijk: Almere Floriade.  
http://www.tuinbouwraad.nl/

Het NVG is de overkoepelende ondernemingsorganisatie die de belangen behartigt van de Nederlandse groothandel en de daaraan gelieerde internationale handel. Zowel brancheverenigingen als groothandelsondernemingen zijn lid van het NVG.

De toegevoegde waarde van het NVG is om beleidsbepalers, politici en organisaties continu te wijzen op de rol en het belang van de groothandel voor de Nederlandse economie. Vanuit een gezamenlijk gedragen agenda komt het NVG op voor de internationale en nationale belangen van de gehele sector. Het NVG is al jarenlang gesprekspartner van de overheid en werkt mee aan beleid en de randvoorwaarden om als sector ook in de toekomst te blijven innoveren en in te zetten op verbetering van de arbeidsproductiviteit. Het NVG kan dit niet alleen maar werkt intensief samen met haar leden. Het NVG streeft naar interactie omdat dit de kennisdeling en innovatiekracht van de sector ten goede komt. Het NVG is trots op de resultaten die de groothandel, ook in onstuimige tijden, geboekt heeft en zet zich dan ook 100% in om de geleverde inspanning, ook in de toekomst, te blijven verzilveren.

De VGB directeur is lid van het bestuur. Op die manier worden binnen de NVG de belangen van de groothandelaren in bloemen en planten behartigd.

 
http://www.groothandel.nl/
Sacar is de overkoepelende organisatie voor drie EU / internationale brancheorganisaties, te weten:
  • Union Fleurs: International Flower Trade Association
  • Assuc: European Association of Sugar Traders
  • Frucom: European Federation of the Trade in Dried Fruit, Edible Nuts,
    Processed Fruit & Vegetables, Processed Fishery Products and Honey
De VGB is in het bestuur vertegenwoordigd.
http://www.sacar.be/

Het doel van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) is een vitaal, duurzaam en maatschappelijk gewaardeerd glastuinbouwcluster in 2030. SIGN ontwikkelt daartoe krachtige vernieuwingsperspectieven met een lange termijn visie en korte termijn perspectief die de sector inspireren en in beweging brengen. 

SIGN richt zich op grensverleggende innovaties die verder gaan dan de belangen van individuele bedrijven en gevestigde instituties. De innovaties zijn strategisch, pre-concurrentieel en dienen het sectorbelang. Vaak gaat het om de risicovolle start van projecten, waar het voor andere partijen moeilijk is om in te investeren.

SIGN is een initiatief van LTO Glaskracht Nederland en heeft voor de uitvoering van haar programma een alliantie met het InnovatieNetwerk. 

De VGB wordt door een van haar leden bestuurlijk vertegenwoordigd.
 
http://www.innovatieglastuinbouw.nl/
De Stichting Vakinformatie Siergewassen (SVS) verzorgt de redactionele inhoud van vier vaktijdschriften en websites:
  • Vakblad voor de Bloemisterij,
  • Bloem en Blad,
  • Tuin & Landschap, en
  • De Boomkwekerij.
Het doel van de SVS is een optimale informatievoorziening aan specifieke doelgroepen in de siergewassensector.

De VGB is bestuurlijk vertegenwoordigd. VGB leden hebben voordeel op de abonnementen van deze bladen door de kortingsregelingen via Vegekom.
http://www.hortipoint.nl

Union Fleurs is opgericht in 1959 als een internationale overkoepelende organisatie voor nationale verenigingen die actief zijn in de bloemenhandel. Het voornaamste doel is het behartigen en bevorderen van de wereldwijde belangen van de handelaren van snijbloemen, bladeren & snijgroen en potplanten. 

Union Fleurs heeft wereldwijd leden in 19 landen. Zij zijn goed voor ongeveer 80% van de totale waarde van de wereldwijde export van producten van de bloementeelt (10 miljard EUR in 2009). 


Alle belangrijke spelers in de wereldwijde bloemenhandel zijn vertegenwoordigd in de organisatie (België, Colombia, Ecuador, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Israel, Italië, Kenia, Marokko, Nederland, Spanje, Noorwegen, Oostenrijk, Turkije, USA, Zweden en Zwitserland). 

De VGB is vertegenwoordigd in deze internationale organisatie. 

Herman de Boon is voorzitter van de Raad van Bestuur van Union Fleurs.
 

http://www.unionfleurs.org
VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. De bij VNO-NCW aangesloten bedrijven en (branche)organisaties - tezamen zo'n 115.000 ondernemingen - vertegenwoordigen 90 procent van de werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector. VNO-NCW werkt via een volledig geïntegreerd bureau nauw samen met MKB-Nederland, de ondernemingsorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast zijn aan VNO-NCW vijf regionale werkgeversverenigingen verbonden. 

VNO-NCW behartigt de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven zowel op nationaal als op internationaal niveau. De belangenbehartiging is gericht op het in stand houden en verder verbeteren van het ondernemings- en vestigingsklimaat voor Nederlandse ondernemingen en voor buitenlandse ondernemingen die in of vanuit Nederland willen opereren. 

Hiertoe onderhoudt VNO-NCW nauwe contacten met de politiek, het openbaar bestuur en andere maatschappelijke organisaties. Niet alleen in Nederland maar ook in Brussel en andere internationale platforms. VNO-NCW neemt daartoe ook deel aan het politiek en maatschappelijk overleg zoals dat in Nederland is georganiseerd. VNO-NCW is een belangrijke speler in de Sociaal-Economische Raad (SER), het belangrijkste adviesorgaan op sociaal- en economisch gebied van de regering, en in de Stichting van de Arbeid, het gezamenlijk overlegorgaan van werkgeversorganisaties en vakbonden.

De VGB is, via het NVG, ook binnen VNO-NCW bestuurlijk vertegenwoordigd.
http://www.vno-ncw.nl/