De VGB heeft op woensdag 15 februari 2017 met FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt heeft over een nieuwe cao.
Bekijk hier de CAO tekst met de looptijd 1 januari 2017 t/m 30 juni 2019.  

De CAO voor de groothandel in bloemen en planten is algemeen verbindend en geldt voor alle werkgevers en werknemers in de branche die onder de werkingssfeer van de CAO vallen.

Er is ook een samenvatting beschikbaar met de belangrijkste punten in het Nederlands, Engels en Pools

Met de CAO partners is afgesproken dat de CAO tekst alleen digitaal beschikbaar wordt gesteld. 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 30 maanden te weten van 1 januari 2017 tot 1 juli 2019. Per 1 juli 2017 zullen cao-partijen de cao toepasbaar maken voor werknemers uit de Europese Unie.

Inkomen
De salarisschalen worden als volgt verhoogd:
- 1,5% per 1 maart 2017
- 1,5% per 1 januari 2018
- 1,5% per 1 januari 2019
De feitelijke salarissen worden op bovenstaande data verhoogd met 1,5% over maximaal het eindsalaris van groep 6. (zie Voorbeeld berekening).

Functie en loongebouw
Het aantal door de werkgever aan te wijzen verplichte vakantie-uren bedraagt onder de nieuwe CAO maximaal vierentwintig uur. De proeftijdperiode is conform de wet werk en zekerheid en de protocolafspraken met betrekking tot het zgn 3e WW-jaar en Wajong worden gecontinueerd. Voor 1 januari 2018 wordt gestart met een onderzoek naar de actualiteit van het huidige functie- en loongebouw. Voor details geldt de tekst van het akkoord dan wel de toekomstige cao tekst.
 
De onderhandelingsdelegaties kwamen verder met elkaar overeen om tijdens de looptijd van de cao te overleggen over de premie en franchise van de pensioenregeling en de mogelijkheid van mantelzorg en arbeidstijden (op basis van veranderende wetgeving). Voor uitgebreidere informatie zie het onderhandelingsresultaat
 
Partijen spraken af dat prioriteit gegeven wordt aan de algemeen verbindend verklaring van de cao. 

Voorbeeld berekening
Om het verschil tussen de feitelijke salarissen en de cao salarisschalen iets te verkleinen is in de cao de afspraak gemaakt om de feitelijke salarissen die hoger zijn dan het maximum van salarisgroep 6 iets minder te laten stijgen. Per 1 maart 2017 worden de salarisschalen in de cao met 1,5% verhoogd. Voor cao Werknemers die meer verdienen dan het maximum van salarisschaal 6 kan dit percentage dus iets lager uitvallen. Zij hebben hebben per 1 maart 2017 recht op maximaal 1,5% van € 2.570,21 cq. € 37,98.

Voorbeeld:
Medewerker X is Ingangscontroleur en heeft op 28 februari 2017 een salaris van € 2.600,- per maand.
Zijn functie is ingedeeld in salarisgroep 4 conform het functiegebouw van de cao.
Het maximum van salarisschaal 6 is € 2.532,23 per maand.
Medewerker X krijgt alleen een loonsverhoging over € 2.532,23 dus € 37,98 in plaats van € 39.
1,5% van €2.532,23 per maand is €37,98.
Het nieuwe salaris van medewerker x bedraagt per 1 maart 2017 € 2.637,98. Zijn salaris is dus met 1,46% gestegen in plaats van 1,5%.

            


Minimumloon en minimumjeugdloon wijzigen per 1 juli 2017
Per 1 juli 2017 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon. Deze wijziging is in de Staatscourant van 22 mei 2017 gepubliceerd. Bekijk de publicatie hier.

Reparatie 3e WW jaar
Het is de cao partijen betrokken bij de cao Groothandel in Bloemen en Planten (VGB, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen) tot op heden niet gelukt om, zoals afgesproken, de duur en opbouw van het derde WW jaar te repareren.  Lees meer

Functiewaardering
Functies verschillen van elkaar. Er zijn lichtere en zwaardere functies, functies die weinig of juist veel eisen stellen aan bijvoorbeeld kennis, verantwoordelijkheden, contactuele vaardigheden of handvaardigheden. Voor functies die in zwaarte verschillen wordt ook een verschillend salaris betaald. Om de beloning op een rechtvaardige manier te kunnen vaststellen moeten functies worden gerangschikt naar zwaarte. Wanneer verschillen tussen functies klein zijn of wanneer het gaat om functies in heel andere afdelingen of bedrijfsonderdelen, is het soms moeilijk om ze in te delen. Om toch te kunnen bepalen of de ene functie lichter of zwaarder is dan de andere functie moet een hulpmiddel worden gebruikt. Zo’n hulpmiddel is een functiewaarderingssysteem, een meetlat die algemeen wordt aanvaard en algemeen wordt gebruikt. De brochure is een verkorte weergave van het Functiewaarderingshandboek voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Om functies in te delen - een verantwoordelijkheid van de werkgever - is het complete handboek nodig. Het handboek ORBA®-functiewaardering maakt deel uit van de CAO. 


CAO Helpdesk
Alleen VGB leden kunnen al hun CAO vragen gratis stellen aan de CAO helpdesk.
Deze helpdesk is telefonisch te bereiken via 0297 – 380255 en per e-mail via caohelpdesk@vgb.nl.

UWV arbeidsmarktanalyse 2017
De komende jaren groeit onze economie en komen er banen bij, maar niet iedereen profiteert hiervan. Dit blijkt uit de UWV Arbeidsmarktanalyse 2017. Het rapport is opgesteld samen met het onderzoeksbureau Panteia en kent 6 thematische hoofdstukken: werkgelegenheid en werkloosheid, technologie en arbeidsmarkt, flexibele arbeid en zzp, mismatch op de arbeidsmarkt, arbeidsmobiliteit, scholing en Leven Lang Leren. Bekijk hier de samenvatting. Het gehele rapport is te vinden op de website van het UWVErkende uitzendbureaus
Volgens de CAO maakt de werkgever bij inlening van extern personeel slechts gebruik van de diensten van uitzendbureaus aangesloten bij:
  • de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU),
  • de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), en/of
  • bedrijven die zijn opgenomen in het Register Inleenarbeid Argrarische Sector.
Dit betekent dat geen gebruik mag worden gemaakt van niet bij deze instanties ingeschreven of aangesloten bedrijven.
Wilt u van uw bestaande, niet erkende relatie gebruik blijven maken dan moet u hen wijzen op dit artikel en moeten
zij zich aanmelden bij een van voornoemde organisaties.