De VGB streeft er naar dat haar leden hun activiteiten onder de beste voorwaarden kunnen uitvoeren.
VGB-bestuur en -directie zijn namens de groothandel in veel sectororganisaties actief om invloed
uit te oefenen en de belangen van de VGB leden te behartigen. 

De VGB spant zich daarom ook in om de bestaande fytosanitaire belemmeringen voor zover mogelijk te
verkleinen of weg te nemen en te zorgen dat er geen nieuwe ontstaan.