De VGB zet zich in voor het gezamenlijke belang van haar leden. Door specialisering zijn echter steeds meer verschillende typen handelsbedrijven ontstaan, met ieder hun eigen belangen. Het is hierdoor haast onmogelijk geworden om afspraken te maken die voor alle leden bevredigend zijn. Het pakket activiteiten was te breed geworden en de inkomstenstromen vanuit de schappen viel weg waardoor de exploitatie van de VGB onder druk kwam te staan. Deze ontwikkelingen vroegen om een
herijking van de visie van de VGB.

Kern van de visie: een samenwerkende netwerkorganisatie
De VGB is en blijft dé collectieve belangenbehartiger van de Nederlandse groothandel in bloemkwekerijproducten. Er vindt echter een accentverschuiving plaats. We groeien toe naar een netwerkorganisatie. Een organisatie die steeds meer de samenwerking opzoekt met ketenpartijen om gezamenlijke doelen te bereiken.

De strategie om de visie te bereiken, bestaat uit drie onderdelen. De VGB kiest voor een beperkter aantal kerntaken. We gaan meer strategische samenwerkingen aan. En de organisatie wordt compacter. 

1. Een sterke, gemeenschappelijke belangenbehartiging
De VGB behartigt het gemeenschappelijk belang van de leden op de onderwerpen handelsbelemmeringen, cao, duurzaamheid, productkwaliteit, fytosanitaire zaken, promotie en standaardisatie. Zowel richting Nederlandse als Europese overheden en sectororganisaties. Wat wegvalt, zijn dus de tariefonderhandelingen met de veiling. Een onderwerp waar meer aandacht voor komt, is duurzaamheid.
 
2. De antennefunctie doorontwikkelen
De VGB volgt ontwikkelingen die relevant zijn voor de leden. Deze werden echter niet altijd goed gedeeld en vertaald naar de betekenis voor de leden. We gaan daarom de antennefunctie doorontwikkelen. Dit betekent dat we ontwikkelingen pro-actiever gaan signaleren en gericht delen via de website, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Waar nodig zullen we ontwikkelingen ook nader onderzoeken om de gevolgen in kaart te brengen, in samenspraak met de leden. Zo kan de VGB de leden goed en gericht informeren, ook op deelbelangen.
 
3. De netwerkfunctie versterken
De VGB deelt actuele onderwerpen en opgedane informatie door het organiseren van bijeenkomsten voor alle leden of voor leden waarvoor het relevant is. We gaan deze bijeenkomsten vaker organiseren. De leden kunnen ook zelf presentaties geven of onderwerpen aandragen, we gaan dit meer stimuleren en faciliteren. Uit de bijeenkomsten kunnen werkgroepen van leden ontstaan. 

Meer strategische samenwerking
Strategische samenwerking vindt al plaats op het gebied van internationale belangenbehartiging met Union Fleurs, voor data en marktinformatie met Floridata en voor sectorpromotie met kwekers. We gaan dit uitbouwen. Dat is nodig om het belang van de leden goed te kunnen behartigen, invulling te geven aan de netwerkorganisatie en om meer te kunnen doen met minder geld. 

Een voorbeeld is de nieuwe strategische samenwerking met LTO ledenvoordeel. Leden kunnen hierdoor via VGB Ledenvoordeel gebruikmaken meer dan dertig kortingsregelingen. Vegekom – dat tien regelingen bood – komt hiermee te vervallen.  

Vanwege het belang van een goed logistiek karrensysteem is de VGB al sinds 1989 voor 50% mede-eigenaar van Container Centralen (CC). De strategische participatie voor dit gezamenlijke belang blijft gehandhaafd.