De gevolgen van de vernieuwde arbowet voor de werkgever

Gezond en veilig werken draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.Daarom is sinds 1 juli de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vernieuwd. Ook het Arbeidsomstandighedenbesluit, over de second opinion en de klachtenprocedure is per 1 juli 2017 ingegaan.
De nieuwe regels hebben gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). 

De AWVN heeft samen met VNO-NCW, MBK Nederland en Oval de wijzigingen en de belangrijkste consequenties hiervan  op een rijtje gezet:
• alle werknemers krijgen toegang tot de bedrijfsarts via een arbeidsomstandighedenspreekuur;
• de bedrijfsarts krijgt een belangrijke adviserende rol en toegang tot alle werkplekken; 
• waar nodig schakelt hij met andere arbo professionals voor het bevorderen van gezondheid en veiligheid van werknemers;
• de werknemer krijgt recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts;
• versterking van de positie van de preventiemedewerker bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen;
• het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie;
• elke werkgever moet een basiscontract arbodienstverlening afsluiten dat voldoet aan een aantal minimumeisen;
• aangescherpte eisen voor de bedrijfsarts om beroepsziekten sneller op te sporen en te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
Download het document van AWVN, VNO-NCW, MBK Nederland en Oval over de vernieuwde arbowet.

Arbozorgverlening 
Op het gebied van arbo en zorg is de VGB voorstander van ketenaanpak. Zij heeft zich voor haar leden aangesloten bij het Verzuimsteunpunt Remedium Agrarische Groothandel, een initiatief van Frugi Venta en Zilveren Kruis Achmea.  


Remedium Agrarische Groothandel biedt de werkgever een professionele verzuimbegeleiding van arbeidsongeschikte werknemers gedurende de eerste twee ziektejaren. De dienstverlening is 'Poortwachterproof'. Via de helpdesk kan dagelijks de casemanager of een arbeidsdeskundige worden geraadpleegd. Ook is aansluiting bij de Arbodienst met beschikbaarheid van een bedrijfsarts inbegrepen. 

Remedium Agrarisch Groothandel is opgenomen binnen de kortingsregelingen van VGB ledenvoordeel.

Arbocatalogus
De VGB heeft samen met een klankbordgroep van leden, de vakbonden en een arbodeskundige een arbocatalogus voor de branche ontwikkeld. De Arbocatalogus is  als pdf beschikbaar.

Wat is een Arbocatalogus?
De Arbocatalogus is een document, waarin vertegenwoordigende organisaties van werkgevers en werknemers op sectorniveau vastleggen welke maatregelen getroffen worden om te voldoen aan de doelvoorschriften in de Arbowet.

Waarom een Arbocatalogus?
Als gevolg van de herziening van de Arbowet komen er minder overheidsregels voor bedrijven. De regels die overblijven zijn algemener van aard (doelvoorschriften). In de Arbocatalogus kiest de branche zelf de middelen, methoden en instrumenten die uiteindelijk leiden tot het voldoen aan de Arbowetgeving.
In de Arbocatalogus kunnen hele concrete oplossingen voor (risicovolle) werkzaamheden worden opgenomen die direct door bedrijven kunnen worden toegepast. Dus geen vage/abstracte voorschriften maar praktijkoplossingen.
De Arbeidsinspectie zal 'soepeler' omgaan met het inspecteren bij bedrijven of branches met een Arbocatalogus dan bedrijven of branches die geen Arbocatalogus hebben. Dit omdat de oplossingen van de Arbocatalogus voldoen aan de voorschriften uit de Arbowetgeving.